Alex Inflight Produse Catering

Succesul Dumneavoastră înseamnă şi succesul Nostru!

Alex Inflight SRL – Termene si Conditii Generale de Vanzare

1. Preambul
Prezentele “Termene si Conditii Generale de Vanzare” de bunuri si/sau servicii prin comanda sau contract se vor aplica in mod exclusiv, cu exceptia cazurilor in care se convine altfel in scris de catre ambele parti.
Oferta de vinzare sau contractual, confirmarea comenzii si acceptarea comenzii de vinzare a oricaror bunuri/servicii incluse in obiectul prezentului contract se vor conforma conditiilor stipulate in prezentul document. Orice alte termene sau conditii diferite de cele propuse de Alex Inflight SRL denumita in continuare Vanzator, nu vor avea caracter obligatoriu, decit daca au fost aprobate in scris de catre Vanzator.
Orice erori sau omisiuni tipografice, de copiere sau de alt tip in documentatia de specialitate, pe site-ul de prezentare, sau in cadrul cotatiilor, listei de preturi, acceptului ofertei, facturii ori in alte documente sau situatii informative furnizate de Vanzator vor fi corectate fara a atrage in niciun fel raspunderea Vanzatorului.

2. Cotatii de pret, comenzi si specificatii
Nicio cotatie de pret emisa de Vanzator nu va avea caracter obligatoriu decit daca este semnata de un reprezentant autorizat al acestuia.
Nicio comanda emisa de Cumparator nu va fi considerata acceptata de Vanzator decit prin confirmarea scrisa a Vanzatorului sau reprezentantului sau autorizat in termen de 10 zile de la emiterea comenzii.
Cantitatea, calitatea, descrierea si orice alte specificatii aferente produselor/serviciilor vor fi cele stipulate in cotatia Vanzatorului (urmind a fi acceptate de Cumparator) sau in comanda Cumparatorului (urmind a fi acceptate de Vanzator). Orice astfel de specificatii, documentatie, cotatii, etc. vor avea un caracter strict confidential si nu vor fi puse la dispozitia unei terte parti.
Cumparatorul va fi responsabil fata de Vanzator pentru corectitudinea datelor din toate comenzile emise de acesta, precum si pentru furnizarea fata de Vanzator a tuturor informatiilor necesare referitoare la bunuri/servicii, in timp util, pentru a permite vanzatorului sa isi indeplineasca obligatiile asumate.
In cazul in care bunurile urmeaza a fi fabricate de Vanzator sau de catre unul din partenerii acestuia, conform specificatiilor furnizate de Cumparator, acesta din urma va compensa Vanzatorul pentru orice pierderi, daune, costuri si cheltuieli suportate, achitate sau urmind a fi platite de Vanzator in legatura cu orice revendicari sau incalcari ale unor drepturi aferente unor patente, drepturi de autor, concepte, marci inregistrate ori legate de alte drepturi de proprietate industriala sau intelectuala detinute de o terta parte, astfel de revendicari sau incalcari fiind cauzate de utilizarea de catre Vanzator sau partenerii acestuia a specificatiilor furnizate de Cumparator.
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a opera orice modificari asupra specificatiilor bunurilor/serviciilor, necesare in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile legale.

3. Pretul bunurilor livrate
Pretul bunurilor livrate va fi exclusiv cel specificat de Vanzator in cotatiile de pret.
Vanzatorul isi rezerva dreptul, cu conditia notificarii in scris a Cumparatorului in orice moment inainte de livrare, de a revizui cotatiile de pret conform oricaror mariri ale costurilor suportate de Vanzator si in afara controlului acestuia (fluctuatii de schimb valutar, modificari ale legislatiei valutare, modificari ale legislatiei fiscale, mariri semnificative ale costurilor materiilor prime sau de productie) sau in urma oricaror modificari ale termenelor de livrare.
Cu exceptia cazurilor in care se stipuleaza altfel, in cotatiile emise de Vanzator, precum si a cazurilor in care s-a convenit altfel de catre Cumparator si Vanzator, toate preturile sint stabilite de Vanzator pe baza pretului EXW (conform INCOTERMS 2000).

4. Conditii de plata
Cumparatorul va achita pretul tuturor bunurilor/serviciilor livrate, la lansarea comenzii ferme, dupa primirea facturii proforma din partea Vanzatorului. Plata se va efectua, cu exceptia cazurilor in care Vanzatorul este de accord cu alta modalitate, numai prin transfer bancar in contul Vanzatorului; emiterea de file CEC la termen sau bilete la ordin de catre Cumparator nu va fi considerata indeplinirea obligatiei de plata de catre acesta.
In cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste partial sau total obligatiile de plata la termenele stabilite, Vanzatorul are dreptul sa opteze pentru una sau toate variantele de mai jos:
– Sa solicite plata unei dobinzi de 0,15% pe zi de intirziere asupra sumei neachitate de Cumparator la termenul prevazut in contract;
– Sa suspende livrarea in curs si cele ulterioare catre Cumparator;
– Sa rezilieze contractul aflat in derulare, cu daune interese, dupa expirarea perioadei suplimentare de 7 zile acordate de Vanzator.

5. Livrarea
Livrarea se va face de catre Cumparator de la sediul Vanzatorului in ziua prevazuta in notificarea (prin fax, e-mail, scrisoare, etc.) trimisa Cumparatorului asupra faptului ca bunurile sint pregatite pentru a fi ridicate (conditie de livrare EXW). Livrarea EXW reprezinta regula.
In cazul in care s-a convenit altfel conform INCOTERMS 2000, Vanzatorul va pune produsel la dispozitia Cumparatorului la locul respectiv.
In cazul in care Cumparatorul nu ridica marfurile la data specificata in notificare trimise de Vanzator, va fi obligat la plata taxelor pentru depozitare si manevrare.
In cazul in care contractul stipuleaza o data fixa pentru livrare iar Vanzatorul nu efectueaza livrarea la termenul prevazut, Cumparatorul va notifica in scris Vanzatorul despre stabilirea unui nou termen de livrare, dupa care, daca nici aceasta data nu va fi respectata, Cumparatorul va avea dreptul sa rezilieze respectivul contract. Cumparatorul poate revendica daune interese numai in cazul in care Vanzatorul (sau reprezentantii autorizati ai acestuia), cu rea credinta nu si-au indeplinit obligatiile contractuale.
In cazul in care Cumparatorul nu accepta livrarea la termenul stabilit, se obliga sa achite Vanzatorului valoarea integrala a produselor/serviciilor contractate, precum si daune-interese constind din pierderea suferita de Vanzator.
La cererea Cumparatorului, Vanzatorul va incheia contracte de asigurare pentru produse, pe cheltuiala Cumparatorului.

6. Transferul riscurilor
Toate riscurile referitoare la pagube, pierderi sau deteriorarea calitatii bunurilor vor fi transferate Cumparatorului la urmatoarele termene:
– Pentru bunurile livrate la sediul Vanzatorului (EXW-ex-works), la momentul in care Vanzatorul notifica Cumparatorul asupra faptului ca marfurile sint pregatite pentru a fi ridicate;
– Pentru bunurile livrate in alta parte decit la sediul Vanzatorului, conform INCOTERMS 2000, la momentul incarcarii acestora in vederea transportului.

7. Dreptul de proprietate
Indiferent de situatia livrarilor si de transferul riscurilor asupra bunurilor si prin derogare de la orice alte prevederi contrare stipulate in prezentul document, titlul de proprietate asupra bunurilor livrate nu va fi transferat Cumparatorului decit dupa ce Vanzatorul a primit plata integral pentru bunurile livrate si pentru orice alte produse si servicii convenite a fi vindute de Vanzator Cumparatorului si a caror plata a devenit scadenta.
Vanzatorul va avea dreptul absolut si neconditionat de a reintra in posesia bunurilor livrate, de a le vinde sau de a dispune de acestea, total sau partial, dupa cum va considera oportun, pe toata perioada in care sumele datorate nu au fost achitate integral.
Pina la transferul titlului de proprietate asupra bunurilor livrate catre Cumparator, acesta va detine bunurile livrate in custodie si va asigura depozitarea si protectia corespunzatoare a acestora si va incheia contracte de asigurare pentru bunurile respective.
Pina in momentul transferului titlului de proprietate, Cumparatorul va avea dreptul sa utilizeze bunurile livrate in cadrul operatiunilor sale obisnuite, dar va furniza Vanzatorului documente justificative referitoare la orice venituri obtinute din utilizarea bunurilor, inclusiv indemnizatii din asigurari asupra acestora si va pastra astfel de venituri separate de celelalte active financiare apartinind Cumparatorului sau unor terte parti, obligindu-se sa acopere din aceste sume cu prioritate debitul neachitat catre Vanzator. In cazul in care bunurile livrate sint prelucrate sau reconstituite de catre Cumparator, iar prelucrarea sau reconstituirea lor este aplicata si altor bunuri care nu se afla in proprietatea Vanzatorului, acesta din urma va deveni co-proprietar al bunurilor rezultate. Aceasta prevedere se va aplica si in cazul in care bunurile apartinind Vanzatorului sint reconstituite si/sau amestecate cu alte produse.
In cazul in care terte parti folosesc bunurile livrate de Vanzator drept garantie sau dispun de acestea in orice alt mod, Cumparatorul va notifica prompt Vanzatorul, pentru a permite acestuia sa solicite instantei competente emiterea unui ordin de interdictie. In cazul in care Cumparatorul nu ia aceasta masura in timp util, acesta din urma va fi obligat la suportarea tuturor cheltuielilor facute de Vanzator in sensul celor de mai sus.

8. Patente, brevete
In cazul in care se obtin orice inventii pe baza bunurilor livrate si concepute de Vanzator, in particular prin integrarea, modificarea sau reasamblarea bunurilor respective, Vanzatorul va fi considerat coinventator in ceea ce priveste orice patent sau brevet acordat sau urmind a fi acordat.

9. Dreptul de proprietate intelectuala si industriala (dpi)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-urilor precum si insemnele grafice, si emblemele atat grafice cat si text, sunt marci inregistrate in proprietatea ALEX INFLIGHT SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

10. Garantii
Cumparatorul va inspecta bunurile imediat ce i-au fost livrate si va anunta imediat Vanzatorul despre orice daune constatate, in special cauzate pe parcursul transportului. Atunci cind orice neconformitati ale bunurilor sint constatate mai tirziu, Vanzatorul va fi notificat prompt imediat dupa constatarea acestora. Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nicio alta utilizare a bunurilor livrate catre Cumparator, in afara celei pentru care au fost fabricate.
Se va acorda garantie pentru bunurile livrate si revindute de Vanzator numai in situatia in care Cumparatorul nu reuseste sa obtina compensatii integrale de la producatorul original.
Vanzatorul nu acorda garantie Cumparatorului la bunurile livrate in niciuna sau mai multe din urmatoarele situatii:
– Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nici un defect al bunurilor livrate, aparut in urma fabricatiei acestora, conform oricaror planuri sau specificatii furnizate de Cumparator;
– Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru niciun defect al bunurilor livrate, aparut in urma efectuarii de modificari neautorizate, utilizari necorespunzatoare sau abuziva, neglijenta, operare neconforma cu specificatiile si/sau instructiunile furnizate;
In cazul in care societatii ALEX INFLIGHT SRL ii este remisa o reclamatie intemeiata, in termen de 10 (zece) zile de la data livrarii, referitoare la neconformitati materiale sau de calitate, constatate asupra bunurilor livrate, Vanzatorul va avea dreptul, conform propriei sale optiuni, sa inlocuiasca sau sa remedieze bunurile respective livrate.
Garantia prevazuta mai sus va fi limitata la o perioada de sase luni de la livrarea produselor si trei luni de la prestarea serviciilor, daca nu este altfel stipulat in contract sau comanda. Locul acordarii garantiei este sediul Vanzatorului. Cheltuielile de transport ale produselor reclamate, inclusiv asigurare si alte taxe vor fi suportate integral de Cumparator.

11. Daune-interese
Vanzatorul va fi obligat la plata de daune-interese numai in cazurile de neexecutare sau de executare cu rea credinta a prevederilor prezentului contract.
Vanzatorul va fi exonerat de raspundere pentru orice neindeplinire a obligatiilor asumate datorata cazului de forta majora sau celui fortuit.
In cazul atragerii raspunderii contractuale Vanzatorul nu va putea fi obligat la orice plata, ci numai in limita plafonului de 10% din valoarea bunurilor livrate. Partile sint de acord ca orice fel de solicitare cu privire la daune-interese sa se prescrie intr-o perioada de sase luni de la livrarea produselor si trei luni de la prestarea serviciilor.

12. Raspunderea pentru calitatea produsului
Fara a prejudicia drepturile legale ale Vanzatorului si prin renuntare la orice aparare si limitare, Cumparatorul va recompensa Vanzatorul, pentru toate pierderile suferite (morale si materiale) ca urmare a revendicarilor unor terte parti, ridicate impotriva Vanzatorului si invocind raspunderea pentru calitatea bunurilor livrate, in masura in care revendicarile respective se bazeaza pe circumstante aparute dupa transferarea riscurilor catre Cumparator.

13. Alte prevederi
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica bunurile fara notificare prealabila, cu conditia ca astfel de imbunatatiri sa nu afecteze forma si functionalitatea bunurilor. Prezentele Termene si Conditii anuleaza orice alte acorduri si garantii scrise sau verbale referitoare la obiectul prezentului contract, incheiate intre parti inainte de data prezentului contract si care pot include termenele si conditiile stipulate in prezentul document. Pezentul contract nu va putea fi cedat sau transferat de niciuna din parti decit cu consimtamintul in scris al celeilalte parti, in caz contrar, partea in culpa va fi obligata sa acopere integral prejudiciul suferit de partea cealalta.

14. Legislatia aplicabila: Jurisdictie
Relatia contractuala dintre parti va fi guvernata exclusiv de legislatia in vigoare din Romania. Orice litigii aparute in legatura cu prezentul contract care nu vor fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

S.C. ALEX INFLIGHT S.R.L. Bd Iuliu Maniu nr 17, bl.21P, ap 58, Bucuresti, Romania